Weź udział w rekrutacji
na stanowisko
fotografa-podróżnika.

Zwycięzca wyłoniony na drodze trzyetapowego konkursu pojedzie w tygodniową podróż, by przygotować reportaż z dowolnie wybranego zakątka Europy.

Otrzyma ponadto aparat z 30-krotnym zoomem Fujifilm HS35. Tym modelem zbliży wymarzone miejsce.

Fujifilm gwarantuje wynagrodzenie wysokości 2000 złotych netto oraz pokrycie kosztów wyprawy. więcej


Fujifilm HS35

Regulamin Konkursu

2013-08-14

 1. Organizatorem konkursu „Zbliż Europę III”  jest Fujifilm Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, al.Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Rejestracja w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 00000347504, REGON 142214461, NIP 1070015355, Konto 08 1050 00861000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A. Kapitał zakładowy FUJIFILM Europe GmbH: 52.000.000 EUR zwaną w dalszej części „organizatorem”.
 2. Celem przeprowadzenia konkursu jest wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko fotoreportera, który z aparatem Fujifilm HS35 odbędzie podróż zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. W konkursie mogą brać osoby, które ukończyły 17 rok życia.
 4. Organizator bądź upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – do weryfikowania statusu Uczestnika Konkursu, uprawniającego go do udziału w Konkursie.
 5. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik zezwala na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie umieszczanie zgłoszonych materiałów na stronie www.fujifilm.pl oraz na stronie profilowej Fujifilm Poland w serwisie Facebook (www.facebook.com/FujifilmPoland) przez zespół Organizatora ( firmę Fujifilm Europe  GmbH Oddział w Polsce) bądź inny upoważniony przez Organizatora podmiot wraz z „nick’iem” uczestnika (tj. charakteryzującym uczestnika określeniem).
 6. Konkurs składa się z trzech zadań. Treść i kryteria oceny zadań ogłaszane będą na www.zblizeurope.fujifilm.pl/aktualnosci.html (dalej: strona konkursu) w dniach: 14 sierpnia 2013 (pierwsze zadanie: rejestracja w konkursie i wgranie zdjęcia), 26 sierpnia 2013 (drugie zadanie), 6 września 2013 (trzecie zadanie).
 7. Ze względu na charakter konkursów internetowych, organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępnością strony konkursu.
 8. Ostateczne terminy wykonania zadań to: g. 23:59 w dniu 25 sierpnia 2013 (pierwsze zadanie), g.23:59 w dniu 5 września (drugie zadanie), g. 23:59 w dniu 15 września 2013 (trzecie zadanie).
 9. Zwycięzca zostanie wybrany spośród osób, które wykonają wszystkie zadania zgodnie z kryteriami podanymi na stronie konkursu.
 10. Organizator bądź inny upoważniony przez niego podmiot będzie uprawniony do usunięcia wszelkich fotografii, materiałów,tekstów, które w szczególności:
  1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, wulgarne, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji;
  3. odnoszą się do polityki, religii, hazardu,obrotu wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi;
  4. zawierają pornografię, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci;
  5. zawierają wizerunek osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców, chyba, że osoby te wyraziły zgodę na zamieszczenie ich wizerunku na danej Fotografii, bądź jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych, w szczególności - politycznych, społecznych, zawodowych;
  6. zawierają znaki towarowe lub inne oznaczenia bądź treści, do których osobom trzecim przysługują określone prawa,w szczególności – prezentują produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe,w tym - logo podmiotów gospodarczych lub innych organizacji, innego rodzaju symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi, za wyjątkiem logo Organizatora.
 11. W dniach 16-25 września 2013 organizator na stronie www.fujifilm.pl ogłosi zwycięzcę konkursu. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przez niego podany o wynikach konkursu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 12. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
 13. W przypadku, jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 10 (dziesięciu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu (uczestnik nie odpowiada na otrzymane w trybie pkt 11 powiadomienie o zwycięstwie w Konkursie), organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
 14. Należny podatek od nagrody zostanie opłacony przez organizatora.
 15. Podróż zwycięzcy zakończy się najpóźniej w dniu 15.10.2013.
 16. Zwycięzca musi wyrazić pisemną (korespondencja mailowa będzie wystarczająca) zgodę na odebranie nagrody.
 17. Nagrodą jest 2000 złotych netto (przyznane na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do zdjęć wykonanych podczas wyprawy, która jest nagrodą), aparat Fujifilm HS35 EXR oraz pokrycie kosztów 7-dniowej wyprawy w zaplanowane przez zwycięzcę miejsce w Europie. Po otrzymaniu pisemnej zgody od zwycięzcy (drogą elektroniczną), organizator ustali ze zwycięzcą warunki wyjazdu. Liczba dni wyprawy może ulec zmianie. 
 18. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba w jakikolwiek sposób nieuprawniona do jej otrzymania, a więc taka, która nie spełnia warunków niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody.
 19. Zadaniem zwycięzcy do wykonania podczas wyprawy  jest napisanie wyczerpującego testu aparatu oraz relacji z wyprawy na stronie www.myfinepix.pl
 20. W konkursie mogą brać udział osoby, które brały udział w pierwszej i drugiej  edycji konkursu Zbliż Europę. W trzeciej edycji mogą zgłaszać prace zgłoszone w pierwszej i w drugiej edycji zgodnie z regulaminem.
 21. Posługiwanie się Nickiem w konkursie nie służy pozostaniu anonimowym, jeśli uczestnik nie wyraża takiej woli. W nicku może więc być zawarte imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 22. Zwycięzcę wybierze jury.W składzie jury znajdują się: Maria Brzezińska, redaktor magazynu Podróże, Krzysztof Patrycy, redaktor naczelny magazynu Foto-Kurier.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody wywołane dodaniem fotografii i tekstów do strony konkursu. Organizator nie potwierdza prawdziwości informacji wprowadzonych przez uczestników konkursu.
 24. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych w ramach dokonywanego zgłoszenia udziału w Konkursie bądź rejestracji na stronie konkursu.
 25. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego bezwarunkową akceptacją.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz szczegółowym opisie zadania zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym - kodeksu cywilnego.
 27. Zwycięzcą nie może zostać pracownik Fujifilm ani członek jego rodziny.
 28. Daty podane w pkt 6, 8, 15 mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.